sveta-elena.eu» УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

                               

Считано от 21.08.2020 г. „ЕЛЕНА-ЕЛ“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.073-9438-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 7 853.35 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 6 675.35 лeвa, а на националното съфинансиране – 1 178.00 лeвa. Проектът на  „ЕЛЕНА-ЕЛ“ ЕООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват: